Avtalsvillkor

I en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge har Hovrätten tagit ställning i frågan om avtalsvillkor, i detta fall mellan två näringsidkare. Frågan är om ett avtal ingåtts på bestämd tid eller är ett löpande avtal.

Även i kommersiella sammanhang måste man upprätthålla ett krav på att avtalsvillkor ska vara tydliga och inte kunna ge upphov till tveksamheter.

För att standardvillkor ska bli en del av ett avtal krävs att villkoren inkorpererats i avtalet. När avtalstypen är sådan att man kan förvänta sig att det förekommer standarsvillkor är det oftast tillräckligt med hänvisning till t ex företagets hemsida. Om standardavtalet är ovanligt räcker inte sådan hänvisning utan det krävs att samtliga villkor bifogas avtalet.

I förevarande fall har part ej erhållit villkoren förrän vid mottagande av fakturan. Villkoren strider dessutom mot innehållet i orderbekräftelsen.

För ytterligare information se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2010-04-19, mål nr FT 1910-09